బానిస షూస్

జపాటోసాడిక్టాస్ మహిళల బూట్ల ప్రపంచానికి అంకితమైన వెబ్‌సైట్. ఇది ప్రస్తుతం బెజ్జియా.కామ్ యొక్క షూస్ విభాగంలో కలిసిపోయింది

షూస్ బానిసలు సెప్టెంబర్ 42 నుండి 2015 వ్యాసాలు రాశారు