සුසානා ගොඩෝයි

මගේ දේ ගුරුවරයෙකු විය යුතු බව මා කුඩා කාලයේ සිටම පැහැදිලි විය. එබැවින් මට ඉංග්‍රීසි භාෂා විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධියක් තිබේ. විලාසිතා, අලංකාරය හෝ වර්තමාන කටයුතු පිළිබඳ මගේ ආශාව සමඟ පරිපූර්ණව ඒකාබද්ධ කළ හැකි දෙයක්. මේ සියල්ල සඳහා අපි ටිකක් රොක් සංගීතය එකතු කළහොත්, අපට දැනටමත් සම්පූර්ණ මෙනුව තිබේ.

සුසානා ගොඩෝයි විසින් 3098 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත