మరియా జోస్ రోల్డాన్

తల్లి, ప్రత్యేక విద్యా ఉపాధ్యాయుడు, సైకోపెడాగోగ్ మరియు రచన మరియు కమ్యూనికేషన్ పట్ల మక్కువ. అలంకరణ మరియు మంచి అభిరుచి గల అభిమాని, నేను ఎల్లప్పుడూ నిరంతర అభ్యాసంలో ఉన్నాను ... నా అభిరుచిని మరియు నా అభిరుచులను నా పనిగా చేసుకుంటాను. మీరు నా సందర్శించవచ్చు వ్యక్తిగత వెబ్‌సైట్ ప్రతిదీ గురించి తెలుసుకోవాలి.

మరియా జోస్ రోల్డాన్ ఫిబ్రవరి 1311 నుండి 2015 వ్యాసాలు రాశారు