පෝ හයිඩෙමියර්

මම පෝලා, මගේ නම පෝ හි කෙටි කිරීම මට ප්‍රශ්නයක් නොවේ. මම ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සන්නිවේදනය හැදෑරූ අතර වෘත්තීය අනාගතයක් කරා යන මාවතක් සලකුණු කිරීමට පටන් ගතිමි. ගුවන්විදුලි, රූපවාහිනී සහ කුඩා නිෂ්පාදන සමාගම් අතර, මෙම මාවතේ මා සොයා ගන්නා වඩාත්ම සිත්ගන්නා සුළු දේවල් ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට මගේ න්‍යාය පත්‍රයේ පරතරයක් තබමි.

පෝ හයිඩෙමියර් 783 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත