ສາທາລະນະ
ໂຣກຜີວພັນ

ຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງຢາວັກຊີນ rotavirus

ໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກໂຣກຜີວພັນ. ເຮັດໃຫ້ພາບທີ່ ສຳ ຄັນຂອງ ...