Maria Jose Roldan

ແມ່, ຄູສອນພິເສດ, psychopedagogue ແລະມີຄວາມມັກໃນການຂຽນແລະສື່ສານ. ແຟນຂອງການຕົກແຕ່ງແລະລົດຊາດທີ່ດີຂ້ອຍມັກຢູ່ໃນການຮຽນຕໍ່ໆໄປ ... ເຮັດໃຫ້ຄວາມຢາກແລະຄວາມມັກຂອງຂ້ອຍ, ວຽກຂອງຂ້ອຍ. ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຂອງຂ້ອຍ ເວັບໄຊທ໌ສ່ວນບຸກຄົນ ການຮູ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ.

Maria Jose Roldan ໄດ້ຂຽນ 1281 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ