ម៉ារីយ៉ា Jose Roldan

ម្តាយ គ្រូអប់រំពិសេស អ្នកចិត្តសាស្រ្តអប់រំ និងស្រលាញ់ការសរសេរ និងការទំនាក់ទំនង។ អ្នកគាំទ្រការតុបតែង និងរសជាតិឆ្ងាញ់ ខ្ញុំតែងតែរៀនបន្ត... បង្កើតចំណង់ចំណូលចិត្ត និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះការងាររបស់ខ្ញុំ។ អ្នកអាចចូលមើលគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ ដើម្បីតាមដានព័ត៌មានគ្រប់យ៉ាង។

ម៉ារីយ៉ាចូសរ៉ូឡែនបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១.២២៤ ចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥