Privacy

Პირადი ინფორმაცია

პირადი მონაცემები, რომლებსაც www.bezzia.com მომხმარებელი გვთავაზობს მოცემული პუბლიკაციის დარეგისტრირების ან დარეგისტრირებისას, აგრეთვე, რომლებიც წარმოიქმნება www.bezzia.com გვერდის დათვალიერებისას და პროდუქტების / მომსახურებების / შინაარსის / გამოწერების გამოყენებით www.bezzia. com მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს ზუსტი ინფორმაცია მათი პირადი მონაცემების შესახებ და განაახლოს ისინი. მომხმარებლები, რომლებიც ცრუ ინფორმაციას აწვდიან, შეიძლება გამოირიცხონ www.bezzia.com სერვისებიდან.

მიზნები

Www.bezzia.com– ზე მომხმარებლის რეგისტრაციის მართვა და კონტროლი და ნებისმიერი მოთხოვნა, გამოწერა ან სხვა კონტრაქტი, რომელსაც მომხმარებელი დებს www.bezzia.com– ზე, თითოეულ შემთხვევაში მოქმედი პირობებისა და ამ წესების შესაბამისად. თქვენი სარეკლამო პრეფერენციების მართვა და კონტროლი, რომლებიც უნდა მიუთითოთ რეგისტრაციის დროს და რომლის შეცვლაც მოგვიანებით შეგიძლიათ (იხილეთ ARCO). თუ ამ პარამეტრებში მითითებულია "დიახ", AB ინტერნეტმა შეიძლება განახორციელოს კომერციული მოქმედებები ჩვენი მომხმარებლებისთვის (პერსონალურად ან მათი პროფილისთვის მიუწვდომელი (*)) - ელექტრონული საშუალებებით, თუ არა - სხვადასხვა სექტორის პროდუქტებზე, მომსახურებებზე და შინაარსზე (**) (1) ამ ვებგვერდზე, ან (2) მესამე პირების მიერ; სულ.

(*) მომხმარებლის საჭიროებების, გემოვნებისა და შეღავათების ანალიზი შინაარსის, პროდუქტებისა და მომსახურების შემუშავებისა და შეთავაზების შესახებ. (**) სექტორები: საგამომცემლო, მედია, ელექტრონული კომერცია, სპორტი, საზღვაო, სამგზავრო, საავტომობილო, მუსიკა, აუდიოვიზუალური, ტექნოლოგია, სახლი, დასვენება, სტუმართმოყვარეობა, კვება, საკვები და კვება, კოსმეტიკა, მოდა, ტრენინგი, ძვირადღირებული პროდუქტები, ფინანსური მომსახურება, პროფესიონალური მომსახურება, სუპერმარკეტების მიერ შემოთავაზებული პროდუქტები ან მომსახურება, აზარტული თამაშები და ფსონები.

არკო

მომხმარებლებს შეუძლიათ მოითხოვონ არასწორი პერსონალური მონაცემების წვდომა და გამოსწორება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვონ მისი გაუქმება საფოსტო ან ელექტრონულ მისამართებზე, რომლებიც მოცემულია შემდეგ პუნქტში, მითითებით "ARCO" და მკაფიოდ მითითებული მათი სახელი და გვარი და მათი პირადობის დამადასტურებელი საბუთი. ანალოგიურად, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ გააპროტესტოთ ზემოხსენებული ზოგიერთი მიზნის (მაგ. მომხმარებლის პროფილის შექმნა ან / და კომერციული ქმედებების პირდაპირი მითითება) ელექტრონული ფოსტით, მისამართზე: contacto@abinternet.es, ჩემს ანგარიშზე ჩემი სარეკლამო პარამეტრების შეცვლა. ამ მიზნით დადგენილი ბმული.

არასრულწლოვნები

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული www.bezzia.com– ზე განთავსებულ პროდუქტთან, მომსახურებასთან ან შინაარსთან დაკავშირებით: ვებსაიტი არ არის მიმართული 14 წლამდე ასაკის ბავშვებზე და თუ AB ინტერნეტი ეჭვმიტანილია ან აქვს რაიმე მტკიცებულება რეგისტრაციის შესახებ 14 წლის ასაკში გააგრძელებს რეგისტრაციის გაუქმებას და ხელს უშლის შესაბამისი პირის, შესაბამისი პროდუქტის, მომსახურების ან შინაარსის შესვლას ან გამოყენებას.