મારિયા જોસ રોલ્ડન

માતા, વિશેષ શિક્ષણ શિક્ષક, મનોવિજ્agાન વિષય અને લેખન અને સંદેશાવ્યવહાર પ્રત્યે ઉત્સાહી. શણગાર અને સારા સ્વાદની ચાહક હું હંમેશાં સતત ભણવામાં છું ... મારા ઉત્કટ અને મારા શોખને મારું કાર્ય બનાવે છે. તમે મારી મુલાકાત લઈ શકો છો વ્યક્તિગત વેબસાઇટ દરેક બાબતે જાગૃત રહેવું.

મારિયા જોસ રોલ્ડને ફેબ્રુઆરી 1312 થી 2015 લેખ લખ્યાં છે