پائو هایدیمایر

من پائولا هستم ، گرچه بد نیست نام من در پائو کوتاه شود. من ارتباطات سمعی و بصری را مطالعه کردم و شروع به ترسیم راهی برای آینده حرفه ای کردم. بین رادیو ، تلویزیون و شرکت های تولید کوچک ، من در برنامه کاری خود شکافی را ترک می کنم تا جالب ترین چیزهایی را که در این مسیر پیدا کردم با شما در میان بگذارم.

پائو هایدمایر از اکتبر 783 تاکنون 2013 مقاله نوشته است