Lliw gwefus yn ôl tôn eich croen

Ychydig amser yn ôl, siaradais â chi am sut i wneud iawn yn ôl eich wyneb. Heddiw, rwyf am ddweud wrthych ym mha ffordd a lliw y gallwn ...

Bysedd traed Neon

Mae llawer o bobl yn hoffi cael ewinedd neon ar flaenau eu traed, merched ifanc yn enwedig Al ...

Colur arbennig i orchuddio tat

Os mai'r hyn yr ydych ei eisiau yw gorchuddio'ch tat yn foment, dyma'r colur gorau i'w gorchuddio'n naturiol a heb gael sylw.

Triciau ar gyfer defnyddio chwistrell gwallt

Gall chwistrell gwallt neu chwistrell gosod fod yn ddefnyddiol iawn wrth berffeithio steiliau gwallt cyffredin, gan nad oes angen steil gwallt parti arnoch i ddefnyddio'r cynhyrchion hyn. Y bangiau, y gwallt syth, y cyrlau, y cyfaint ... gellir rheoli pob un ohonynt gydag ychydig o'r cynnyrch hwn.

Perm digidol ar gyfer cyrlau ffilm

Mae'r perm yn ôl ond nid yn y ffordd y cafodd ei ddefnyddio ar un adeg, nawr mae yna lawer o ffyrdd eraill o gael cyrlau di-ffael heb niweidio'ch gwallt â chemegau llym. Mae'r perm digidol yn disodli perms y gorffennol ac mae'n un o ddewis i enwogion fel Sienna Miller a Kate Middleton.

Y cyflyrwyr gwallt a'r siampŵ gorau

Beth yw'r siampŵau a'r cyflyrwyr gorau i'w defnyddio ar wallt? Mae hwn yn gwestiwn goddrychol oherwydd nid oes ateb pendant oherwydd bod pob gwallt yn wahanol, fodd bynnag mae yna rai awgrymiadau defnyddiol sy'n eich helpu i ddod o hyd i'r cynhyrchion cywir.

Sut i olchi'ch gwallt i atal colli gwallt

Mae golchi gwallt yn rheolaidd yn hanfodol i gynnal ei harddwch ac mae'n rhan o'r regimen gofal angenrheidiol. Dylid nodi bod golchi yn rhy aml neu ei wneud yn y ffordd anghywir yn arwain at golli gwallt anadferadwy.

Sut i blycio'ch aeliau

Yn bersonol, rydw i'n drychineb yn ail-gyffwrdd a siapio fy mhori, ac roedd hi'n anodd i mi ddysgu. Roeddwn i bob amser yn gwneud fy meddwl ...

Sut i guddio craith cesaraidd

Os ydych chi wedi cael toriad cesaraidd, mae'n siŵr y bydd gennych graith nad ydych chi ond prin yn wahanol i'w gwahaniaethu, dyna pam rydyn ni'n rhoi rhai triciau i chi ofalu amdani a'i bod mewn cyflwr perffaith.

Colur yn ôl eich wyneb

Nid yr un peth yw gwisgo colur gydag wyneb crwn, gan ei fod i gael wyneb hir, felly heddiw rydw i'n mynd i ...

Toriadau gwallt wyneb sgwâr

Nodweddir y math hwn o wyneb gan fod â gên sgwâr gref ac yn gyffredinol mae gan y talcen yr un dimensiynau ag ef. Gan fod yr wyneb hirgrwn yn cael ei ystyried yn berchen ar y siâp perffaith, sydd bob amser yn ymwneud â dod ag anatomeg yr wyneb naturiol yn agosach at y math hwn o wyneb trwy amrywiol driciau harddwch.

Rysáit siampŵ Henna ar gyfer gwallt tywyll

Gellir trin gwallt gyda chynhyrchion naturiol cost isel os byddwch chi'n cychwyn ryseitiau cartref i wneud pob math o siampŵau, cyflyrwyr, masgiau, ac ati; Mae hyd yn oed yn bosibl trin dandruff gyda ryseitiau naturiol, yn ogystal mae'r holl gynhyrchion a wneir yn cynnwys cynhwysion y gallwch ddod o hyd iddynt yn y fferyllfa leol ac mewn archfarchnad. Yn y swydd hon, byddaf yn eich dysgu sut i wneud siampŵ Henna, sy'n cynyddu disgleirdeb a dwyster y lliw mewn manau tywyll gan ei fod yn rhoi cyffyrdd efydd neu goch i'r gwallt ac nad yw'n niweidio'r ffibr gwallt. I wneud y rysáit hon, bydd angen: Cwpan mesur sosban fach Mesur llwyau Cymysgu llwy Cynhwysydd gyda chaead Hidlydd coffi Twnnel Cyllell finiog Cynhwysion: Dŵr Powdr Henna Borax Hylif golchi dillad glas Sebon castile Paratoi Rhowch 1 cwpan o ddŵr mewn sosban fach a dod ag ef i berwi, ei dynnu o'r gwres ac ychwanegu 1 llwy de o henna powdr, 1/4 llwy de o boracs ac 1/4 llwy de o indigo hylif ar gyfer dillad. Trowch y gymysgedd a straeniwch y cynnwys mewn cynhwysydd hanner litr trwy dwndwr wedi'i leinio â hidlydd coffi glân, rhowch yr hylif hwn yn ôl yn y sosban. Torrwch chwarter y bara sebon Castile a gwneud naddion, eu hychwanegu at y gymysgedd. Cynheswch y paratoad dros wres isel nes bod y naddion sebon yn hydoddi ac yn storio'r paratoad mewn cynhwysydd hanner litr, gan geisio cau'r caead yn dynn. Defnyddiwch y siampŵ henna sawl gwaith yr wythnos, gan wneud dau olchfa ac yna rhoi rinsiad gwallt i faethu'r gwallt yn dda.

Balm gwefus Smacker Lip

Rydyn ni wrth ein boddau yn mynd allan ar y strydoedd bob amser yn berffaith mewn steil gwallt, fel yn y colur rydyn ni'n ei wisgo fel arfer, eisoes ...

InStyler, y peiriant sythu gwallt cylchdroi newydd

Mae InStyler yn gynnyrch anodd i'w ddiffinio gan nad yw'n sythwr gwallt, nac yn grib ac nid yn haearn cyrlio, ond i gyd mewn un ddyfais. Mae'n gynnyrch newydd sy'n sythu ac yn cribo gwallt mewn ffordd syml ac effeithiol.

Epilators ael llygad Braun

Os ydych chi wedi blino ar drydar eich aeliau, ail-gyffwrdd rhai rhannau o'r wyneb bob dydd a pheidio â'i wneud yn eithaf da, dyma ni yn dangos i chi'r epilators Braun gorau sy'n amlinellu'r ardaloedd hyn yn berffaith.

Mwgwd gwymon Nori

Fe welwch y mwgwd naturiol gorau yn seiliedig ar wymon nori yma, cynnyrch da i gadw'r croen yn gadarn, yn llyfn ac yn rhydd o grychau.

3 awgrym ar gyfer croen heb acne

Ydych chi wedi blino o gael acne ac yn methu â dod o hyd i unrhyw rwymedi i'w ymladd? Nesaf, byddaf yn disgrifio cyfres o awgrymiadau ...

Mwgwd aspirin

Rwy'n gefnogwr diamod o fasgiau cartref ac mae'r un rydw i'n ei gynnig nawr yn un o fy ffefrynnau. Rwy'n gwybod…

Gwefusau Velvet

Y tymor hwn gosodir gwefusau melfed. Mae gweadau matte yn ennill tir dros sglein. Coch, pinc iâ, noethlymun, ...

8 tric i wella croen wyneb

Hoffem i gyd gael croen pelydrol, yn rhydd o ddiffygion, yn llyfn, yn fyw, sy'n adlewyrchu cyflwr da o ...

Diaroglydd y fagina

Os ydych chi'n teimlo bod eich ardal agos atoch yn arogli'n gryfach na'r arfer, peidiwch ag oedi cyn prynu diaroglydd penodol ar gyfer yr ardal hon, fel y rhai rydyn ni'n eu cyflwyno.

Diaroglydd traed cartref

Os yw'ch traed yn chwysu'n ormodol ac yn tueddu i arogli'n ddrwg, mae'n well defnyddio'r diaroglyddion cartref hyn, yn hawdd i'w paratoi ac yn hirhoedlog.

Sut i edrych yn iau gyda cholur

I gael gwared ar flynyddoedd, nid yr unig opsiwn yw'r llawfeddyg plastig na thriniaethau drud, gyda thriciau colur syml gallwn adnewyddu'r ddelwedd a sicrhau ymddangosiad llawer mwy ieuenctid ac adnewyddedig. Sylwch ar y triciau hyn.

Sut i ysgafnhau gwallt corff tywyll

Nawr yw'r amser i ysgafnhau'r gwallt yn yr ardaloedd sydd i'w gweld fwyaf yn yr haf, gyda chynhyrchion neu hufenau cartref a naturiol sy'n cael eu prynu mewn fferyllfeydd.

Perspirex, ffarwelio â chwysu

Oes gennych chi broblemau chwys? Yr wythnos diwethaf roeddem yn gallu mynychu cyflwyniad Perspirex ym Madrid, ac roeddem yn gallu gweld llawer ...

Meddyginiaethau anadl ddrwg

Weithiau mae anadl ddrwg yn dod yn broblem i lawer o bobl. Rydyn ni'n mynd i adnabod rhyw rwymedi cartref arall i osgoi'r broblem hon.

Cynhyrchion wedi'u gwneud â mêl

Mae yna lawer o gynhyrchion wedi'u gwneud â mêl, ac mae rhai ohonynt yn mynd heb i neb sylwi. Ond mae'n gynhwysyn pwysig iawn i ofalu am wallt a chroen.

Gofal sylfaenol ar gyfer gwallt du a chyrliog

Mae gwallt du a chyrliog yn gyffredinol yn llawer mwy bregus a sych na gwallt syth, felly mae'n rhaid i'r gofal ohono fod yn wahanol ac yn benodol i'ch anghenion. Nid yw'r ffaith bod gwallt du cyrliog yn fwy trwchus na gwallt syth yn ei gwneud hi'n gryfach neu'n fwy gwrthsefyll, i'r gwrthwyneb yn llwyr. Yn y nodyn hwn byddwch yn darganfod y gofal sylfaenol y mae'n rhaid i chi ei roi i'ch gwallt du a chyrliog

Lliw gwallt a llifynnau

Mae lliw gwallt yn cael ei bennu gan y gymysgedd o dri thôn: melyn, coch a glas, sef y lliwiau cynradd, tra bod y lliwiau eilaidd yn oren, gwyrdd a phorffor. Ar y raddfa gromatig, mae'r lliwiau sy'n wynebu ei gilydd yn canslo ei gilydd, er enghraifft, os yw'r gwallt yn oren, mae'r tôn las yn trawsnewid yn frown neu'n ddu, ac os yw'n felyn, mae'r fioled yn ei ganslo.

Hufen Caviar Ardderchog Vitesse

Mae'r hufen Vitesse newydd wedi'i wneud o gaviar. Mae'n ymddangos y gall ddod yn driniaeth wych i ferched sy'n gofalu amdanynt eu hunain.

Diamante Semi Di Lino Yn goleuo gan AlfaParf ar gyfer gwallt diflas

Mae AlpaParf Milano yn gwmni o darddiad Eidalaidd sydd ag ystod eang o gynhyrchion ar gyfer harddwch a gofal gwallt. Mae'r cwmni'n ymwybodol bod ffasiwn a harddwch yn cael eu hadlewyrchu yn lles y gwallt, a dyna pam ei fod wedi cynllunio cynigion arddull amrywiol i dynnu sylw at harddwch pob merch.

Cwyr Depilatory Taky gydag Aur

Mae cynhyrchion Taky yn cynnig amrywiaeth eang o opsiynau ar gyfer tynnu gwallt y broses honno y mae menywod, yn enwedig yn yr haf, yn ei chyflawni bob dwy i dri.

Mathau o gynhyrchion gwallt

Mae steilwyr bob amser yn pwysleisio pwysigrwydd defnyddio cynhyrchion addas ar gyfer pob math o wallt i sicrhau canlyniadau da ac nid effeithiau andwyol. Ond mae'n wir hefyd nad yw llawer o bobl yn gwybod pa rai yw'r colur gwallt mwyaf priodol ar gyfer eu hachos.

Toriadau gwallt ar gyfer gwallt trwchus

Mae gan wallt trwchus ystod o bosibiliadau i'w hecsbloetio yn y triniwr gwallt, mae'n ysblennydd yn syth, yn fyr, yn gyrliog, o hyd canolig neu gyda gwahanol arddulliau o hyd, nad yw'n digwydd gyda gweddill y mathau o wallt.

Edau ar gyfer pluo aeliau a mwstas

Mae tynnu gwallt edafedd, a elwir hefyd yn edafu, yn dechneg hynafol sy'n tarddu yn India a'r Dwyrain Canol, fe'i defnyddir i dynnu gwallt o'r aeliau ac ardal y mwstas, oherwydd ar gyfer rhannau eraill o'r corff byddai'n ddull beichus iawn.

Sythu hirhoedlog X-Tenso de Loreal

X-Tenso gan Loreal, sythiad hirhoedlog. Mae'r cwmni cosmetig Lóreal Professional wedi dylunio X Tenso, cynnyrch sythu sy'n gwarantu gwallt sidanaidd heb frizz am amser hir.

Sut i gywiro lliw gwallt sydd wedi'i wneud yn wael

Gall ddigwydd i bawb nad yw'r llifyn yn aros fel y mae disgwyl, naill ai oherwydd gwaith gwael a wnaed gan y gweithiwr proffesiynol trin gwallt neu oherwydd camgymeriad yr ydym wedi'i wneud wrth gymhwyso'r llifyn gartref.

Sut a pham i wneud sebon hylif cartref

Gellir gwneud sebon hylif cartref yn eich cartref. Mae'n bwysig ei gadw mewn cof oherwydd buddion sebon hylif cartref ar gyfer iechyd ein corff. Dyna pam ei bod yn bwysig iawn eich bod chi'n dysgu sut i wneud sebon hylif cartref.

Sut i ofalu am wallt cymysg

Mae yna wahanol fathau o wallt, arferol, olewog, sych a chymysg; Nodweddir yr olaf gan fod ganddo wreiddiau olewog oherwydd bod sebwm yn cronni ar groen y pen a thueddiad i fod yn sych ac yn fregus ar y pennau.

Masgiau wyneb ymlaciol

Straen yw un o'r problemau sy'n cael ei adlewyrchu fwyaf yn ein croen, gan ddangos ei fod yn ddiflas ac yn ddifywyd….

Dosbarthiad croen

Wrth arsylwi dosbarthiad y croen, fe welwch fod gofal croen arferol yn ddigonol i osgoi sychu'r croen, yn ogystal ag yn achos croen olewog.

Mwgwd i ddileu cochni

Mae cochni ar yr wyneb fel arfer yn ymddangos oherwydd croen sych, er y gall hefyd ddigwydd mewn mathau eraill o ...

Inoa gan L'Oréal, lliw'r dyfodol

INOA yw'r lliw newydd a lansiwyd gan gosmetau L'Oréal, nad oes ganddo arogl, nid yw'n cynnwys amonia, yn gofalu am groen y pen, nid yw'n niweidio'r gwallt, mae'n gorchuddio hyd at 100% o wallt llwyd ac yn gwella lliw mewn ffordd drawiadol. . Mae gan INOA ei enw i “Arloesi Di-Amonia”, er nad hwn yw'r llifyn cyntaf sydd wedi'i greu heb amonia, mae'n arloeswr wrth warantu ysgafnhau gwallt hyd at dri thôn ac ar yr un pryd yn gorchuddio pob gwallt gwyn.

Awgrymiadau sylfaenol ar gyfer rhoi llifyn gwallt ar waith

Awgrymiadau sylfaenol ar gyfer rhoi llifyn gwallt ar waith. Os ydych chi'n un o'r menywod sy'n well ganddynt wneud y llifyn gartref, mae'n rhaid i chi ystyried rhai canllawiau i gael y canlyniadau gorau. Er nad yw gosod y llifyn yn dasg anodd, mae yna fanylion sy'n gwarantu'r canlyniad gorau posibl, ac os nad ydyn nhw'n eu dilyn, gallwch chi wneud llanast go iawn yn eich gwallt.

Syth syth Japan, gwallt syth am byth

Mae sythu Japaneaidd, a elwir hefyd yn sythu parhaol, yn dechneg heb fformaldehyd sy'n helpu i gyflawni gwallt syth am amser hir, heb ei niweidio nac ymosod ar ei strwythur. Dyma'r ffordd orau i anghofio am ddefnyddio'r peiriant sythu gwallt, sychwr neu unrhyw dechneg wres arall i gael gwallt syth.

Rhybuddiad gwallt

Mae rhybuddio gwallt yn ddull effeithiol sy'n caniatáu adfer iechyd a harddwch y ffibr gwallt er mwyn gallu arddangos mwng hardd, heb frizz na mandylledd, yn feddal i'r cyffwrdd a gyda disgleirio eithafol.

Lliw gwallt

Mae yna amrywiaethau mawr o wallt, lliw gwallt naturiol a lliwiau gwallt yn deillio o'r cyfuniad o bigmentau gwasgaredig a pigmentau gronynnog. Oddyn nhw codwch y tonau gwallt.

Paratoi gwallt ar gyfer estyniadau

I osod estyniadau fel steilydd proffesiynol mae'n rhaid i chi baratoi'r gwallt yn gyntaf ar gyfer gosod estyniadau. Bydd yn dibynnu a ydyn nhw'n estyniadau gwallt naturiol neu'n estyniadau gwallt artiffisial. Gallwch drin estyniadau gwallt yn yr un ffordd ag y gallwch chi gyrlio gwallt naturiol, ond osgoi'r sychwr chwythu i leihau frizz a difrod arall i estyniadau gwallt.

Awgrymiadau gofal gwallt dynion

Mae rhai awgrymiadau gofal gwallt dynion yn cynnwys cynhyrchion gwallt iach sy'n sicrhau gwallt wedi'i baratoi'n dda. Ond i atgyweirio gwallt oherwydd difrod gwallt rhaid ystyried achosion eraill, fel torri gwallt yn anaml, gwallt gwlyb, a ffyrdd o sychu gwallt.

Sut i addasu ystlysau dynion

Mae meistroli ystlysau afreolus yn hanfodol i chwaraeon torri gwallt ffasiynol yn unol â hynny. Mae addasiad yr ystlysau mewn toriadau gwallt dynion yn aml yn anodd ei gyflawni os na fyddwch yn talu digon o sylw iddo.

Mwy o offer ar gyfer torri gwallt

Er mwyn torri'ch gwallt yn iawn, rhaid bod gennych yr holl offer ar gyfer torri gwallt. Boed hynny ar gyfer torri gwallt haenog, neu siswrn teneuo, raseli, ac ati, dylai pob un fod yn bresennol mewn salonau trin gwallt llawn.

Offer torri gwallt

Mae yna offer ar gyfer torri gwallt a ddylai fod ym mhob salon trin gwallt, ac maen nhw'n anhepgor mewn unrhyw doriad gwallt i gyflawni torri gwallt chwaethus neu steil gwallt perffaith.

Dewis lliw gwallt cydnaws

I ddewis lliw gwallt cydnaws rhaid i chi wybod rhai cwestiynau. Dylech wybod am y llifyn blaengar, am y lliwiau ar gyfer lliwio gwallt ac am fodolaeth llifynnau organig, ymhlith eraill.

Y dewis o liw gwallt

I newid eich lliw gwallt naturiol, a mynd am liw gwallt gwahanol, gallwch ddewis rhwng lliwiau gwallt anhraddodiadol. Wrth liwio'ch gwallt, dylech chi hefyd wybod sut i ddewis y cynhyrchion lliwio cywir ar gyfer y lliwio gwallt hwn.

Achosion gwallt coch

Mae gwallt cochish yn lliw gwallt prin. Er bod llawer wedi'i ddweud a'i ragdybio, mae gwyddoniaeth wedi gallu penderfynu bod achosion gwallt cochlyd yn gorwedd yn y genynnau.

Nodweddion a gofal am wallt olewog

Mae angen sylw arbennig ar wallt olewog. Dyna pam mae'n rhaid i chi ystyried y gofal am wallt olewog y mae'n rhaid i chi ei ddilyn a'r defnydd o gynhyrchion gwallt sy'n addas ar gyfer y math hwn o wallt.

Trwsiwch dorri gwallt drwg

Weithiau mae'n rhaid apelio i ddatrys torri gwallt gwael oherwydd nid yw'n ein ffitio fel yr oeddem ni eisiau. Mae yna lawer o ddewisiadau amgen ar gyfer gwallt os ydych chi am drwsio torri gwallt gwael a oedd yn ymddangos yn berffaith.

Colur nos

Awgrymiadau a thriciau ar gyfer gwisgo colur am y noson

Gorchuddion brychau

Colur Gwrth-acne Acne Gall pobl sy'n dioddef o acne waethygu'r sefyllfa os ydyn nhw'n defnyddio llawer o golur, ers ...

Colur llygaid gyda sbectol

Problemau gweledol Mae mynd yn gymhleth trwy wisgo sbectol eisoes allan o ffasiwn, gall menywod edrych yn hardd a rhywiol trwy wisgo colur yn gywir ...

Eyeliner

Sut i leinio llygaid a chynhyrchion amrant

Colur yn ôl lliw'r llygad

Colur ar gyfer Cysgodion Llygaid Glas Mae llygaid glas yn llygaid poblogaidd iawn ers bron pob arlliw o gysgodion ...

Llygaid myglyd

Camau, triciau ac awgrymiadau i wneud iawn am y dechneg ysmygu

Sut i ysgogi tyfiant ewinedd?

Mae gan bob merch, ar ryw adeg o'r flwyddyn, yr ewinedd mwyaf brau. Mae menywod eraill yn tueddu i dorri eu hewinedd yn fwy ...

Manteision aciwbwysau

Mae aciwbwysau, neu a elwir hefyd yn aciwbwysau, yn un o dechnegau niferus meddygaeth draddodiadol Tsieineaidd, y mae eu prif offeryn ...

Persawr sinsir a fanila

Heddiw, rydyn ni am ddangos i chi sut i wneud persawr fanila a sinsir cartref. Defnyddir sinsir yn helaeth mewn crwst a ...

Llenni neu estyniadau?

Os mai'ch syniad yw newid eich edrychiad, mae gennych sawl ffordd i'w wneud. Un ohonynt yw rhoi estyniadau a ...

Enwogion noeth, Courteney Cox

Mae gan Courteney Cox gymaint o botox fel ei fod yn afreal, wedi'i brofi. Mae hyd yn oed yn cyfaddef, wrth geisio dal i edrych yn ifanc, ei bod ...

Mathau o lipsticks

Mae yna lawer o fathau o lipsticks, o hufennog i matte, darganfyddwch pa un sy'n mynd orau gyda chi a'ch rhythm bywyd….

Mwy o ofal am eich bronnau

Mae'r bronnau, sy'n rhan mor synhwyrol a chyffrous o'n corff, yn haeddu rhywfaint o ofal ychwanegol, ar ein rhan ni ac am ...

Sut i guddio asyn fflat

Mae cuddio brychau heb gael llawdriniaeth yn waith drud i lawer ohonom. Os oes gennych asyn yn hytrach ...

Cael lliw haul mewn deg munud

Rydym wedi cyrraedd yr amser pan mae'n rhaid i ni ofalu mwy am ein croen, oherwydd nid yw pelydrau'r haul mor fuddiol ...

Siocled i'n gwallt

Rydym eisoes wedi siarad ar achlysuron eraill am briodweddau siocled ar ein croen, ond dylech wybod hynny ar gyfer ein ...

Rhwygiadau prosthesis y fron

Mae rhwygo prostheses y fron neu fewnblaniadau fel arfer yn digwydd ar ôl damweiniau neu drawma i'r frest. Pwy na chlywodd am ...

Mwgwd coffi a choco cartref

Rydym eisoes wedi siarad am lawer o fasgiau cartref, sy'n cynnwys llu o gynhyrchion. Heddiw, rwyf am ddweud wrthych am un a wnaed gyda choffi ...

Hufen acne cartref

Mae acne yn fwy nodweddiadol o lencyndod, ond nid yw hynny'n golygu y gallwn ddioddef ohono ar unrhyw oedran, yn enwedig os ...

Oes gennych chi benelinoedd du?

A ydych erioed wedi gweld y croen ar eich penelinoedd mor dywyll fel ei fod yn edrych fel eu bod yn fudr? Mae hyn yn rhywbeth sy'n digwydd yn eithaf ...

Gwenwyn hypnotig gan Dior

Rwy'n caru Dior, am reswm syml, mae pob un o'i bersawr a'i greadigaethau yn unigryw ac yn ddigymar, ...

Blondes Radiant, Heb Ocsidiad o Revlon

Ydych chi erioed wedi teimlo'n rhwystredig yn lliwio'ch hun yn blonde? Waeth faint rydych chi'n rhoi cynnig ar tinctures a brandiau, mae'n parhau i fod yn rhydlyd, hynny yw, ...

Tynnwch wallt yn barhaol

Mae'n digwydd i mi fy mod, o dan fy ngên, yn cael blew annifyr, sydd waeth faint rwy'n eu dileu gyda phliciwr, ...

Serwm gwych L'occitane

Mae L'occitane yn cyflwyno ei ystod o serymau i amddiffyn ein croen rhag y gaeaf caled. Gyda'r oerfel mae ein croen yn dioddef ...

Curler eyelash thermol

Ddoe rhoddodd fy ffrind o'r Ariannin, Virginia Schlesinger, anrheg i mi ar gyfer fy mhen-blwydd, "tegan" y maen nhw'n ei werthu a'i ddefnyddio yn TheMakeup, ...

Straighteners ar gyfer gwallt gwlyb

Mae Remington wedi lansio ei sythwyr newydd ar gyfer gwallt gwlyb, Wet2Straight, sy'n arbed amser gwerthfawr inni, yn yr amseroedd hyn pan ...

Colur kitten ar gyfer Calan Gaeaf

Mae Calan Gaeaf yn dod ac mae hynny'n golygu parti, dirgelwch, hwyl a gwisgoedd. Ydych chi eisoes wedi meddwl sut rydych chi'n mynd i wisgo i fyny? ar gyfer…

Baddonau hufen i'ch gwallt

Mae'r baddonau hufen yn gwasanaethu i roi disgleirio a docility i'r gwallt, darparu cryfder a bywiogrwydd, gan hwyluso ei steilio; normaleiddio…

Perm eyelash gartref

Mae bwa'r amrannau a gynhyrchir gan y parhaol o'r rhain, yn cyflawni golwg naturiol ac yn cadw'r amrannau wedi'u hamlygu a ...

Colur y 50au

Roedd y XNUMXau yn amser esthetaidd rhywiol, cain a benywaidd. Sgertiau pensil uchel-waisted wedi'u ffitio a sodlau uchel ...

Mae neoptide yn atal colli gwallt

Mae Neoptide yn gynnyrch yn erbyn colli gwallt, yr wyf wedi penderfynu rhoi cynnig arno. Rydw i wedi bod yn ei ollwng ers amser maith ...

Sut i ysgafnhau'ch minlliw

Onid yw erioed wedi digwydd i chi eich bod chi'n gweld minlliw, gyda lliw hardd, eich bod chi'n penderfynu ei brynu heb ...

Persawr persawr blodau a sitrws

Mae persawr ieuenctid neu ramantus, ar gyfer menywod annibynnol neu freuddwydiol sydd â sensitifrwydd i'r wyneb, fel arfer yn flodeuog, ...

Hufen naturiol ar gyfer y pen-ôl

Fel y gwyddoch eisoes, mae ailddatgan y pen-ôl yn cymryd gwaith, ymarfer corff, hufenau a llawer o ymdrech. Mae gan lawer o'r hufenau ...

Sgwrwyr llygaid

Mae'r weithred syml o ddiarddel eich llygaid yn swnio'n rhyfedd, gadewch i ni ei hwynebu. Mae gan y gyfuchlin llygad fwy o groen ...

Popeth am yr Amelán

Efallai y bydd ein croen yn dangos smotiau tywyll, oherwydd effeithiau'r haul neu ffactorau eraill. Maen nhw'n wirioneddol hyll ac yn ...

Hufenau effeithiol y Môr Marw

Mae'r Môr Marw yn gysylltiedig â bywiogrwydd, iechyd a harddwch, oherwydd pwerau adferol ei ddyfroedd, o gynnwys uchel ...

Lodotherapi, mwd i'n corff

Mae sodotherapi yn ddull hen iawn, a ddefnyddir ers canrifoedd. Eisoes yn amser Hippocrates, defnyddiwyd clai ...

Innéov, capsiwlau harddwch

Fel yr addawyd yn ddyled, heddiw rydw i'n mynd i siarad â chi am henov. Cynnyrch arloesol iawn y mae rhai ohonoch chi eisoes yn ei wybod ac yn ...

Clytiau llygaid dylunydd

Os oes rhaid i chi gadw'ch llygad wedi'i orchuddio â chlyt am unrhyw reswm, gobeithio y gallaf eich helpu chi o ran ...

Gwisg dillad isaf i ddynion

Gweld fideo Daliwch eich gafael yn dynn yn eich seddi a pheidiwch ag oedi ar ôl darllen hwn i ofyn i'ch partner a yw ...

Cenhadaeth: glutes perffaith

Yn symbol o harddwch a chnawdolrwydd ers yr hen amser, mae'r pen-ôl yn bryder cyson. Mewn menywod maen nhw'n fwy crwn ...

Sensuality Merched

Arf mwyaf pwerus menywod yw eu cnawdolrwydd ac un o'u strategaethau yw'r penddelw, mae hynny oherwydd ...

Scarpione: y sgarff gyda llewys

Rwyf wrth fy modd â'r dyluniad sgarff hwn! Mae'n ddelfrydol ar gyfer prynhawniau adfywiol neu foreau oer. Mae lliwiau amrywiol ar gael. Gallwch ei gael yma….

Lensys ffantasi

Yn FXEyes gallwch ddod o hyd i lensys anhygoel. Beth am roi newid radical i'ch edrychiad?

Ffrogiau priodas coch

Mae gan y lliw coch lawer o symbolaeth a chryfder, nid yn ofer y mae'n gyfrifol am drosglwyddo bywiogrwydd ac egni ar adeg pan ...

Ffasiwn o'r flwyddyn 1900

Darganfyddiad bach fu. Astudiaeth o ffasiwn yr ugeinfed ganrif. Os oes angen i chi wneud astudiaeth, edrychwch am silwetau o'r cyfnod neu ...